گواهی نامه های ثبت اختراع

2

گواهینامه ثبت اختراع

شماره اظهارنامه اختراع: 139850140003006142 شماره ثبت اختراع:101279 تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع: 16/07/1398 تاریخ ثبت اختراع: 11/03/1399

1

گواهینامه ثبت اختراع

شماره اظهارنامه اختراع: 139850140003007685 شماره ثبت اختراع:101386 تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع: 05/09/1398 تاریخ ثبت اختراع: 21/03/1399

مشاهده نسخه موبایل